Prehrano učencev ureja Zakon o šolski prehrani ter Pravila šolske prehrane Osnovne šole Kamnica.
Tako so se učenci ob koncu prejšnjega šolskega leta prijavili za vrsto prehrane, ki jo prejemajo na šoli.
Na šoli ponujamo:

  • malico, ki ima zakonsko določeno ceno 0,80€
  • kosilo (1,39€ za kosilo učencem od 1. do 5. razreda ter 1,67€ za učence od 6. do 9. razreda) in
  • popoldansko malico za učence od 1. do 3. razreda, ki stane 0,30€.

Vodja šolske prehrane je Hani Plaustainer, živilski tehnolog, ki je zaposlena na šoli Rada Robiča v Limbušu in opravlja to delo za: OŠ Rada Robiča Limbuš, OŠ Kamnica in OŠ Janka Padežnika Maribor.
Skrbi za pravilno in zdravo prehrano učencev, kontrolirala sistem HACCAP in javna naročila. Prav tako kontrolira cenovno politiko prehrane in delo v kuhinji.

Za higienski režim in izvajanje del v kuhinji skrbi kuharica Marija Žnuderl.
Posebej pripravljamo hrano za učence, ki imajo potrdilo zdravnika – specialista in ne smejo zaužiti določene hrane, ki je na jedilniku določenega dne.


MALICA

Malico imajo učenci v avli šole, v času glavnega odmora od 10.05 do 10.25. Učenci 1.,2., 3., 4. in 5. razreda zaradi premajhne avle in poudarka na kulturnem prehranjevanju malicajo v svojih rzredih.
Na predlog staršev in učiteljev imajo učenci 1. razreda malico že po 1. šolski uri (9.15 – 9.25) v razredu.
Za kulturno prehranjevanje pri malici poskrbi učitelj, pri katerem so imeli učenci pouk pred malico. Pri malici je prisoten tako dolgo, da jo učenci pojedo, za tem učenci za seboj še pospravijo.

KOSILO
Kosilo je v avli, med 12.00 in 14.05 uro po razporedu in s spremstvom, ki ga pripravi ravnatelj ali pomočnik ravnatelja. Učence 1. razreda, ki imajo v šoli kosilo, a niso vključeni v OPB, vodijo h kosilu učiteljice OPB v okviru svoje skupine. Pri kosilu so za nadzor zadolženi učitelji OPB in dva dežurna učitelja za kosilo. Dežurnega učitelja pri kosilu za določen dan določi ravnatelj ali pomočnik ravnatelja.

SUBVENCIONIRANJE KOSIL
Subvencioniranje šolske prehrane je določeno z Zakonom o šolski prehrani. Učencem, ki presegajo zakonsko določeno mejo za subvencioniranje kosila, poskušamo subvencionirati kosila iz sredstev, ki jih zato namenja MO Maribor.

Subvencije za kosila urejate pri svetovalni delavki Darji Vezjak.

Prijava na prehrano