RAVNATELJ

Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ šola. Ravnatelj osnovne šole Kamnica je Tomaž Čeplak.

POMOČNIK RAVNATELJA

Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pooblasti ravnatelj in ga nadomešča v njegovi odsotnosti. Pomočnica ravnatelja na osnovni šoli Kamnica je Jasna Žic.

STROKOVNI ORGANI ŠOLE

Strokovni organi šole so učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki.

UČITELJSKI ZBOR

Učiteljski zbor šole sestavljajo strokovni delavci šole, torej učitelji in drugi strokovni delavci (svetovalna delavka, specialne pedagoginje, psihologinja, pedagoginja, knjižničarka…)

ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR

Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.

STROKOVNI AKTIVI

Strokovne aktive v šoli sestavljajo učitelji oziroma predavatelji istega predmeta oziroma predmetnih področij. Strokovni aktivi se morajo sestati najmanj trikrat letno in podati pisno poročilo ravnatelju najkasneje sedem delovnih dni po sestanku

RAZREDNIK

Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

SVET ŠOLE

Svet šole ima štiriletni mandat,  sestavljajo pa ga

  • trije predstavniki ustanovitelja (Urban DOGŠA, Brigita GARTNER, Tea HAUPTMAN),
  • trije predstavniki staršev (Bogdan FLUHER, Mojca KAVNIK, Dragica MISSIA) ter
  • pet predstavnikov šole (Siniša BRKIĆ, Mateja KOLARIČ, Danijel KORPAR, Majda KREŠEVIČ, Mitja ŠENK).

Svet šole se sestaja po potrebi, običajno pa se v šolskem letu sestane 4 krat. Predsednik sveta šole je Siniša BRKIĆ.

Svet šole opravlja naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

SVET STARŠEV

Predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, voli predstavnike v svet šole in opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi. Je posvetovalni organ ravnatelja šole in je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku. Predsednik sveta staršev se izvoli za vsako šolsko leto posebej.
Svet staršev se sestaja teden dni po govorilnih urah učiteljev s starši. Sestanke ima predvidoma vsaka dva meseca.