V skladu z zakonodajo v RS se tudi na naši šoli izvaja pouk izbirnih predmetov. Seznam vseh izbirnih predmetov se nahaja na spletni strani Ministrstva za šolstvo RS na tej povezavi.

Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. Šola ponudi učencem 7., 8., in 9. razreda obvezne izbirne predmete družboslovno-humanističnega sklopa in naravoslovno-tehničnega sklopa. Izbor predmetov je odvisen od zanimanja zanj.

Učenec si izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri, če s tem soglašajo njegovi starši. Učencu ni potrebno izbirati predmetov iz posameznih sklopov ampak lahko izbere vse ure iz enega sklopa. Če si učenec izbere tri izbirne predmete, morajo vse ocene biti pozitivne.  Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih.

Učenec je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti ali pa le delno. V tem primeru morajo starši po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo do 30. 6. vsako leto na osnovno šolo posredovati pisno vlogo, ki ji predložijo potrdilo o vpisu otroka v glasbeno šolo.

SEZNAM OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV, KI SE IZVAJAJO V ŠOLSKEM LETU 2020/2021
PREDMET RAZRED UČITELJ
Nemščina 1 7. B. Matičič Pipuš
Nemščina 2 8. B. Matičič Pipuš
Nemščina 3 9.  N. Prodanovič Trstenjak
Likovno snovanje 7., 8. in 9. K. Podrekar
Glasbena dela 7., 8. in 9. J. Ambrožič
Gledališki klub 7., 8. in 9. K. Soršak Godec
Računalništvo – urejanje besedil 7. D. Korpar
Računalništvo – multimedija 8. D. Korpar
Računalništvo – računalniška omrežja 9. D. Korpar
Matematična delavnica 7 7. K. Zinrajh
Izbrani šport  9. U. Skarlovnik
Poskusi v kemiji 7. in 9. M. Cerjan
Sodobna priprava hrane 7. in 8.  P. Stojkovič
Šport za zdravje 7. in 8. U. Skarlovnik, U. Kogal