V skladu z zakonodajo v RS se tudi na naši šoli izvaja pouk izbirnih predmetov. Seznam vseh izbirnih predmetov se nahaja na spletni strani Ministrstva za šolstvo RS na tej povezavi.

Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. Šola ponudi učencem 7., 8., in 9. razreda obvezne izbirne predmete družboslovno-humanističnega sklopa in naravoslovno-tehničnega sklopa. Izbor predmetov je odvisen od zanimanja zanj.

Učenec si izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri, če s tem soglašajo njegovi starši. Učencu ni potrebno izbirati predmetov iz posameznih sklopov ampak lahko izbere vse ure iz enega sklopa. Če si učenec izbere tri izbirne predmete, morajo vse ocene biti pozitivne.  Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih.

Učenec je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti ali pa le delno. V tem primeru morajo starši po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo do 30. 6. vsako leto na osnovno šolo posredovati pisno vlogo, ki ji predložijo potrdilo o vpisu otroka v glasbeno šolo.

SEZNAM OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV, KI SE IZVAJAJO V ŠOLSKEM LETU 2022/2023
PREDMET RAZRED UČITELJ
Nemščina 1 7. Nastja Prodanovič Trstenjak
Nemščina 2 8. Nastja Prodanovič Trstenjak
Nemščina 3 9.  Nastja Prodanovič Trstenjak
Filmska vzgoja 7. in 9. Lucija Hameršak
Likovno snovanje 7., 8. in 9. Karmen Podrekar
Raziskovanje domačega kraja 9. Dunja Štiher
Retorika 9. Katja Soršak Godec
Življenje človeka na zemlji 8.  Dunja Štiher
Ansambelska igra 7. in 9. Janja Ambrožič
Turistična vzgoja 7., 8. in 9. Stanka Damjan
Računalništvo – urejanje besedil 7. Danijel Korpar
Računalništvo – multimedija 8. Danijel Korpar
Računalništvo – računalniška omrežja 9. Danijel Korpar
Matematična delavnica 7 7. Karmen Zinrajh
Izbrani šport  9. Maruša Miličević
Rastline in človek 7., 8. in 9. Mateja Cerjan
Sodobna priprava hrane 7. in 8. Jasna Žic
Šport za zdravje 7. in 8. Gregor Hartman