V skladu z zakonodajo v RS se tudi na naši šoli izvaja pouk izbirnih predmetov. Seznam vseh izbirnih predmetov se nahaja na spletni strani Ministrstva za šolstvo RS na tej povezavi.

Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. Šola ponudi učencem 7., 8., in 9. razreda obvezne izbirne predmete družboslovno-humanističnega sklopa in naravoslovnotehničnega sklopa. Izbor predmetov je odvisen od zanimanja zanj.

Učenec si izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri, če s tem soglašajo njegovi starši. Učencu ni potrebno izbirati predmetov iz posameznih sklopov ampak lahko izbere vse ure iz enega sklopa. Če si učenec izbere tri izbirne predmete, morajo vse ocene biti pozitivne.  Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih.

Učenec je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti ali pa le delno. V tem primeru morajo starši po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo do 30. 6. vsako leto na osnovno šolo posredovati pisno vlogo, ki ji predložijo potrdilo o vpisu otroka v glasbeno šolo.

V šolskem letu 2019/19 bodo učenci obiskovali naslednje izbirne predmete:

PREDMET RAZRED UČITELJ
Nemščina 1 7. G. Čeh
Nemščina 2 8. G. Čeh
Likovno snovanje 7., 8. in 9. K. Podrekar
Ansambelska igra 8. J. Ambrožič
Turistična vzgoja 7. S. Damjan
Računalništvo – urejanje besedil 7. D. Korpar
Računalništvo – multimedija 8. D. Korpar
Računalništvo – računalniška omrežja 9. D. Korpar
Načini prehranjevanja 9. P. Stojkovič
Robotika v tehniki 8. in 9. B. Kvar
Izbrani šport 9. U. Skarlovnik
Rastline in človek 7. in 9. M. Cerjan
Sodobna priprava hrane 7. in 8. P. Stojkovič
Šport za sprostitev 7. in 8. U. Skarlovnik

Pri izbirnem predmetu  turistična vzgoja imajo učenci v programu tudi strokovno ekskurzijo:

OBISK LJUBLJANE IN TREH TURISTIČNIH DESTINACIJ 

CILJI:

  • spoznavajo turizem kot spreminjajoč razvojni pojav, družbeno gibanje in gospodarsko dejavnost, ki je pomembna za razvoj Slovenije, obiščejo organizacije, ki se ukvarjajo s turizmom
  • spoznavajo in vrednotijo naravne, družbene, gospodarske in politične osnove  za razvoj turizma, zlasti  naravno in kulturno dediščino,
  • spoznavajo turistične poklice in možnosti zaposlovanja v turističnih dejavnostih,
  • spoznavajo načine pridobivanja in posredovanja informacij v turizmu in o  turizmu,
  • spoznavajo znamenitosti Ljubljane,
  • znajo prisluhniti vodniku,
  • razvijajo sposobnost  kulturnega komuniciranja in javnega nastopanja.

Dnevu dejavnosti bo posvečeno  veliko priprave, ko se bodo pogovorili o tem, kaj bodo ta dan počeli, kako bodo vse turistične cilje turistično obdelali, kako  se bodo obnašali in kako skrbeli za svojo in varnost sošolcev.

Učenci bodo pripravili pot do končne turistične cilje in jo predstavili svojim sošolcem  na zanimiv način.