Svet staršev predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, daje mnenje o  predlogu programa razvoja šole in o letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni  problematiki, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, voli predstavnike v svet šole in opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Je posvetovalni organ ravnatelja šole in je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši  izvolijo na roditeljskem sestanku. Predsednik sveta staršev se izvoli za vsako šolsko leto posebej. Sestanki sveta staršev so  običajno naslednji ponedeljek po dnevu, ko so organizirane govorilne ure.
Predsednica sveta staršev je ga. Mirijam Pinter Kavran.

POSLOVNIK SVETA STARŠEV

ZAPISNIKI SEJ 2020/2021:

ZAPISNIK 1 seje Sveta Staršev 2020-2021

Zapisnik seje SS 23.11.2020 (videokonferenca)

ZAPISNIK 3. seje SS 18_1_2021 (videokonferenca)

ZAPISNIK videosestanka SS 12_4_2021

ZAPISNIK videosestanka SS 20_5_2021