Predmetna struktura na naši šoli se ne razlikuje kaj dosti glede na tisto na drugih šolah, vendar imamo nekaj razlik, ki nas delajo drugačne.

Kot vsaka osnovna šola v RS nas zavezuje Zakon o osnovni šoli in pravilniki in …

Tako imamo enoten predmetnik po katerem so razdeljene ure pouka v vsakem razredu posebej.

Nekaj predmetov se izvaja za vse učence in brez razlik. To so obvezni predmeti.

Nekaj predmetov pa je takih, za katere se učenci odločajo sami in niso na šoli prisotni vsako leto. To so izbirni predmeti.

PREDMETNIK DEVETLETNE OŠ V SLOVENIJI

A OBVEZNI PROGRAM

PREDMET/ ŠTEVILO UR NA TEDEN RAZRED
1.  2. 3.  4.  5. 6.  7.  8.  9. 
SLOVENŠČINA 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5
MATEMATIKA 4 4 5 5 4 4 4 4 4
ANGLEŠČINA 2 2  2 2 3 4 4 3 3
LIKOVNA UMETNOST 2 2 2 2 2 1 1 1 1
GLASBENA UMETNOST 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1
DRUŽBA       2 3        
GEOGRAFIJA           1 2 1,5 2
ZGODOVINA           1 2 2 2
DOM. IN DRŽAV. KULT. IN ETIKA             1 1  
SPOZNAVANJE OKOLJA 3 3 3            
FIZIKA               2 2
KEMIJA               2 2
BIOLOGIJA               1,5 2
NARAVOSLOVJE           2 3    
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA       3 3        
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA           2 1 1  
GOSPODINJSTVO         1 1,5      
ŠPORT 3 3 3 3 3 3 2 2 2
IZBIRNI PREDMET 1             2/1 2/1 2/1
IZBIRNI PREDMET 2 in 3             1 1 1
ODDELČNA SKUPNOST       0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
DNEVI DEJAVNOSTI
KULTURNI DNEVI 4 4 4 3 3 3 3 3 3
NARAVOSLOVNI DNEVI 3 3 3 3 3 3 3 3 3
TEHNIŠKI DNEVI 3 3 3 4 4 4 4 4 4
ŠPORTNI DNEVI 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Minimalno število ur, potrebnih za uresničevanje učnega načrta, je 95 %.

*Učenec izbere 2 uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši.

B RAZŠIRJENI PROGRAM

 1. del: dejavnosti in ure na oddelek

Število ur tedensko/oddelek 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. SKUPAJ UR dejavnosti
DEJAVNOSTI RAZŠIRJENEGA PROGRAMA

 • GIBANJE IN ZDRAVJE ZA DOBRO TELESNO INDUŠEVNO POČUTJE
 • KULTURA IN DRŽAVLJANSKA VZGOJA
 • UČENJE UČENJA 
3,5 3,5 3,5 4,5/5,5 4,5/5,5 4,5/5,5 5,5 5,5 5,5 40,5/43,5

 2.del: dejavnosti in ure na skupino učencev od 1. do 5. razreda

Število ur tedensko/skupino 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. SKUPAJ UR dejavnosti
DEJAVNOSTI RAZŠIRJENEGA PROGRAMA

 • GIBANJE IN ZDRAVJE ZA DOBRO TELESNO IN DUŠEVNO POČUTJE
 • KULTURA IN DRŽAVLJANSKA VZGOJA
 • UČENJE UČENJA 
35,5 21 20 19,5 17,5 113,5

 3. del: dejavnosti in ure na šolo

Število ur tedensko    SKUPAJ UR dejavnosti
GIBANJE/ŠTEVILO UR NA ŠOLO ZA 1. 2. IN 3. vzgojno-izobraževalno obdobje 9        9

SKUPAJ VSEH UR:                 163/166

DEJAVNOSTI, KI JIH ŠOLA MORA PONUDITI V OKVIRU SKUPNEGA OBSEGA UR iz 1., 2. in 3. DELA  PREDMETNIKA B RAZŠIRJENEGA PROGRAMA
  1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r.
Dejavnosti za podporo in pomoč pri učenju 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Otroški pevski zbor 2  
Mladinski pevski zbor   4
Vsebine dejavnosti s področja računalništva in informatike, tehnike in tehnologije, umetnosti ter drugega tujega jezika        2 2 2      
Drugi tuji jezik             2 2 2
Dejavnosti pred obveznim programom  13,5            
Učenje in preverjanje vožnje v cestnem prometu za kolesarski izpit     5 ur letno na skupino        
Prva pomoč   15 ur letno na skupino

V predmetniku je razširjeni program razdeljen na tri dele:

 • Prvi del, ki določa število ur dejavnosti tedensko na oddelek.
 • Drugi del, ki določa število ur dejavnosti tedensko na skupino učencev do normativnega števila.
 • Tretji del, ki določa število ur dejavnosti tedensko na šolo.
 • V predmetniku so v posebni razpredelnici navedene dejavnosti, ki jih šola mora ponuditi za učence prvega, drugega in tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja.
 • Šola obvezno ponudi dejavnosti za podporo in pomoč pri učenju: za individualno in skupinsko učenje, za podporo učencem z učnimi težavami, za podporo nadarjenim učencem, dejavnosti, ki dopolnjujejo, nadgrajujejo, poglabljajo ali razširjajo znanje, ki podpirajo učenje in razvoj samoregulacije učencev.
 • V sklopu 1. dela predmetnika razširjenega programa šola ponudi dejavnosti s področja računalništva in informatike, tehnike in tehnologije ter umetnosti (1).
 • V sklopu 1. dela predmetnika razširjenega programa šola učencem drugega in tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja ponudi drugi tuji jezik iz nabora, ki je določen za obvezni izbirni predmet v 7., 8. in 9. razredu (angleščina, francoščina, hrvaščina, italijanščina, kitajščina, latinščina, madžarščina, nemščina, ruščina, srbščina, španščina) (2).
 • Šola zagotovi uravnoteženo izvajanje dejavnosti razširjenega programa na treh področjih: gibanje in zdravje za dobro telesno in duševno počutje; kultura in državljanska vzgoja ter učenje učenja.
 • Šola iz vsakega sklopa posameznega področja ponudi vsaj eno vsebino na letni ravni.
 • Za učence 1. razreda šola izvaja dejavnosti razširjenega programa, ki se začnejo pred začetkom izvajanja obveznega programa.
 • Šola ponudi najmanj eno uro gibanja na dan (organizirane športne dejavnosti), ki jo vsakemu učencu zagotovi v okviru obveznega in razširjenega programa.
 • V sklopu dejavnosti šola ponudi dejavnost prve pomoči.
 • V sklopu dejavnosti šola izvaja dejavnosti za učenje in preverjanje vožnje v cestnem prometu za kolesarski izpit (5 ur letno na skupino 5 učencev).
 • Za učence od 1. do 5. razreda šola ponudi dejavnosti razširjenega programa, po obveznem programu in v trajanju najmanj 4,5 ure na dan.

Izvajanje dejavnosti poteka v homogenih in heterogenih skupinah.

Predmetnik je bil določen na 233. seji SSSI, dne 18. 1. 2024.