Svet šole imenuje in razrešuje ravnatelja, sprejema program šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca kot drugostopenjski organ ter v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, sindikat, svet staršev, skupnost učencev. Opravlja tudi druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo pa ga:

  • trije predstavniki ustanovitelja (Urban DOGŠA, Brigita GARTNER, Tea HAUPTMAN),
  • trije predstavniki staršev (Bogdan FLUHER, Mojca KAVNIK, Dragica MISSIA) ter
  • pet predstavnikov šole (Siniša BRKIĆ, Mateja KOLARIČ, Danijel KORPAR, Majda KREŠEVIČ, Mitja ŠENK).

Svet šole se sestaja po potrebi, običajno pa se v šolskem letu sestane 4 krat. Predsednik sveta šole je Siniša BRKIĆ.

Svet šole opravlja naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Predstavnik sindikata delavcev šole: Dragan RAIČEVIČ

Poslovnik sveta šole OŠ Kamnica

Poslovnik o delu pritožbene komisije

ZAPISNIKI SESTANKOV V ŠOLSKEM LETU 2021/2022:

Zapisnik 4 seje 23.9.2021

Zapisnik 4. korespondenčne seje

Zapisnik 5 seje 10.3.2022