Svet šole imenuje in razrešuje ravnatelja, sprejema program šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca kot drugostopenjski organ ter v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, sindikat, svet staršev, skupnost učencev. Opravlja tudi druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo pa ga:

  • trije predstavniki ustanovitelja (Urban DOGŠA, Brigita GARTNER, Tea HAUPTMAN),
  • trije predstavniki staršev (Bogdan FLUHER, Mojca KAVNIK, Dragica MISSIA) ter
  • pet predstavnikov šole (Siniša BRKIĆ, Mateja KOLARIČ, Danijel KORPAR, Majda KREŠEVIČ, Mitja ŠENK).

Svet šole se sestaja po potrebi, običajno pa se v šolskem letu sestane 4 krat. Predsednik sveta šole je Siniša BRKIĆ.

Svet šole opravlja naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Predstavnik sindikata delavcev šole: Dragan RAIČEVIČ

Poslovnik sveta šole OŠ Kamnica

Poslovnik o delu pritožbene komisije

ZAPISNIKI SESTANKOV V ŠOLSKEM LETU 2020/2021:

Zapisnik 3.  seje  SŠ 13.5.2021

Zapisnik 1 seje SŠ 5_1_2021

Zapisnik 12 seje SŠ 13_11_2020

ZAPISNIK 11. seje SŠ 30_9_2020