Svet šole imenuje in razrešuje ravnatelja, sprejema program šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca kot drugostopenjski organ ter v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, sindikat, svet staršev, skupnost učencev. Opravlja tudi druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo pa ga

  • trije predstavniki ustanovitelja (Aleksander ŽUPANEK, Danijela ŠERBINEK in Tea HAUPTMAN),
  • trije predstavniki staršev (Mirijam PINTER KAVRAN, Darja KOZAR, Dragica MISSIA) ter
  • pet predstavnikov šole (Ksenija ODREITZ, Karolina PURGAJ, Katja SORŠAK GODEC, Siniša BRKIĆ in Danijel KORPAR).

Svet šole se sestaja po potrebi, običajno pa se v šolskem letu sestane 4 krat. Predsednica sveta šole je Ksenija ODREITZ.

Svet šole opravlja naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Predstavnik sindikata delavcev šole: Dragan RAIČEVIČ

Poslovnik o delu pritožbene komisije