Publikacija 2020-2021

Letni delovni načrt

Delo z nadarjenimi brošura

       Pravilniki

Pravila šolskega reda

Hišni red

Akcijski načrt

Vzgojni načrt

Pravila_prilagajanja_šolskih_obveznosti_2020

Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane in sofinanciranju šole v naravi

Poslovnik o delu pritožbene komisije

PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE KAMNICA