Šolska publikacija 2019/2020

Letni delovni načrt

Delo z nadarjenimi brošura

       Pravilniki

Pravila šolskega reda

Hišni red

Akcijski načrt

Vzgojni načrt

Pravila prilagajanja šolskih obveznosti

Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane in sofinanciranju šole v naravi

Poslovnik o delu pritožbene komisije

PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE KAMNICA