ODDELEK PODALJŠANEGA BIVANJA

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki jo šola organizira po pouku in je namenjena učencem od 1. do 5. razreda devetletke.

Strokovno vodeno podaljšano bivanje vsebuje naslednje elemente:

 • SPROSTITVENE DEJAVNOSTI (SD)
 • SAMOSTOJNO UČENJE (SU)
 • PREHRANA (KOSILO IN POPOLDANSKA MALICA)
 • USTVARJALNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA (UPČ)
 • Cilji podaljšanega bivanja se prepletajo in nadgrajujejo z vzgojno-izobraževalnimi
  cilji pouka. Vsebine podaljšanega bivanja izhajajo iz vzgojno-izobraževalnih ciljev pouka ob
  upoštevanju interesov, potreb in želja učencev in njihovih staršev.

SPROSTITVENA DEJAVNOST  (SD)
Sprostitvenim dejavnostim je namenjen čas takoj po kosilu, ko naj bi se učenci predvsem sprostili, spočili in obnovili svoje moči. Aktivnosti so različne in prilagojene posameznemu učencu – od športnih, družabnih, socialnih, razvedrilnih iger do poslušanja glasbe, branja, pogovora, sprehoda in nenazadnje počitka.
Učenci:

 • razumejo in doživijo sprostitev in oddih med delom kot nujni element zdravega načina življenja;
 • zadovoljujejo svoje potrebe po počitku, gibanju, socialnih stikih, igri;
 • se v situaciji igre učijo in utrjujejo znanje, različne intelektualne spretnosti;
  socialne veščine, razvijajo domišljijo;
 • širijo izkušnje s področja narave, kulture in umetnosti.

SAMOSTOJNO UČENJE  (SU)
V okviru te dejavnosti poteka usmerjanje in navajanje učencev na samostojno opravljanje različnih učnih aktivnosti. Učenci znanje, pridobljeno pri pouku, dodatno utrdijo, razširijo in poglobijo v obliki domačih nalog oziroma dodatno pripravljenega materiala, glede na obiskovanje interesnih dejavnosti, oz. do  odhoda domov.
Učenci:

 • povezujejo, utrjujejo in poglabljajo učno snov in se učijo samostojno pripravljati na pouk;
 • se učijo uporabljati učbenike in različne vire (slovarje, priročnike, literaturo v knjižnici);
 • se učijo znanje predstaviti drugim: pripovedovati, dokazovati, argumentirati, vizualno prikazati;
 • se učijo nuditi učno pomoč ali jo poiskati;
 • se učijo sodelovati pri reševanju skupnih nalog in s tem razvijati svoje sposobnosti za delo v skupini.

USTVARJALNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA
(UPČ)
Ta čas je namenjen aktivni sprostitvi in razvijanju ustvarjalnosti na kulturnem, umetniškem, socialnem, čustvenem in drugih področjih učencev ter njihove osebnosti.
Učenci:

 • razvijajo ustvarjalnost na kulturnem, umetniškem, športnem in drugih področjih;
 • razumejo in doživijo pomen aktivno preživetega prostega časa za sproščeno počutje in osebni razvoj;
 • se naučijo izbirati in soorganizirati aktivnosti glede na svoje interese;
 • se soočajo z rezultati osebnega in skupnega dela in jih v obliki predstavitev in razstav, prikažejo tudi drugim.

KOSILO
Učenci, ki so vključeni v OPB, imajo v šoli organizirano kosilo. Poudarek je predvsem na kulturi prehranjevanja in spoznavanja osnov zdrave prehrane.
Učenci:

 • se učijo pri jedi primerno obnašati, pravilno uporabljati jedilni pribor;
 • se seznanijo z bontonom pri jedi;
 • spoznajo pomen higienskih navad (umivanje in po potrebi razkuževanje rok pred/po obroku);
 • spoznavajo različne vrste živil, zdravo prehrano;
 • razumejo pomen obrokov in ritem prehranjevanja;
 • naučijo se pripraviti mizo in za seboj pospraviti.

PREDNOSTNE NALOGE ODDELKA  PODALJŠANEGA BIVANJA

 • Spodbujanje otrok k medsebojni strpnosti in oblikovanju pozitivnih medsebojnih odnosov,
 • varnost v šoli in na prostem;
 • upoštevanje šolskih pravil, hišnega reda in navajanje otrok k prevzemanju  odgovornosti;
 • pospravljanje lastnih potrebščin in skrb za lastnino;
 • spodbujanje otrok k branju v povezavi z bralno učnimi strategijami za izboljšanje bralnega razumevanja;
 • skrb za čisto okolje;
 • spodbujanje otrok k zdravemu načinu življenja (prehrana, gibanje);
 • spodbujanje otrok za urejenost učilnice in predalnikov;
 • sprotno obveščanje in dogovarjanje razredničarke o posebnostih  in  aktivnostih  v razredu;
 • sodelovanje s starši, učitelji, učenci in vodstvom šole.

PRAVILA DELA V OPB

 • Zaradi varnosti otrok je dovoljen odhod ali odhod z drugo osebo iz OPB le s pisnim dovoljenjem staršev.
 • Starše naprošamo, da ob prihodu pozvonijo pri vhodnih vratih šole,  obvestijo informatorja ter počakajo na učenca  pred šolo.
 • Igrače ali druge predmete otroci prinašajo v šolo na lastno odgovornost oz. na odgovornost staršev, v skladu s hišnim redom šole.
 • Trudimo se, da v času OPB opravimo domače naloge, čeprav je prioriteta OPB v kakovostnem preživljanju prostega časa in socializaciji otrok v okviru različnih dejavnosti.
 • Glede na dejavnosti in aktivnosti v razredu ter vremenske pogoje učitelj po lastni  presoji  določi čas  in lokacijo aktivnosti na prostem.