Na osnovi 4. člena Pravilnika o oddaji prostorov OŠ Kamnica, ki ga je sprejel Svet OŠ Kamnica na svoji 3. redni seji 18. 6. 2013 in v skladu z navodili ustanovitelja, Mestne občine Maribor, razpisujemo oddajo šolskih prostorov za obdobje med 4. 9. 2023 in 30. 6. 2024. Šola oddaja:

 • klasične učilnice (10€ na šolsko uro),
 • specializirane učilnice (16€ na šolsko uro),
 • računalniško učilnico (30€ na šolsko uro),
 • prostor za športno vzgojo (19€ na šolsko uro),
 • zunanja športna igrišča (asfaltirano nogometno igrišče 20€ na šolsko uro, travnato nogometno igrišče 30€ na šolsko uro….).

Prostori se oddajajo od ponedeljka do petka do zapolnitve mest. V času šolskih počitnic in praznikov ni možno uporabljati šolskih prostorov.

Prednost pri dodelitvi bodo imeli:

 1. uporabniki, ki bodo svojo prijavo podali prej,
 2. uporabniki, ki se bodo prijavili za daljši rok uporabe telovadnice,
 3. dosedanji uporabniki, ki imajo poravnane vse obveznosti do šole.

Podpisana pogodba bo veljala za celotno dobo prijave in med uporabo, v skladu s pogodbo, ni možno odpovedovati terminov. Odpovedni rok znaša 30 dni in v tem času je potrebno najemnino poravnati tudi v primeru, če se prostori ne bodo uporabljali!

Najemnina se poravnava po izdanem računu in v zapisanem roku.

Šola si dovoljuje, da za svoje potrebe odpove določen termin uporabniku. V tem primeru se uporabnina ne bo zaračunala, v primeru že plačane uporabnine pa se bo uporabnina vrnila na uporabnikov TRR.

Telovadnico (garderobe) je potrebno zapustiti najkasneje 30 minut po končani vadbi, v nasprotnem primeru se zaračuna dodatna uporaba prostorov po ceni 38€ za vsak tak primer. Učilnice in zunanja igrišča je potrebno zapustiti takoj po preteku najetega termina.

Prijave  sprejemamo na elektronski naslov info@os-kamnica.si z naslovom Prijava na razpis za uporabo šolskih prostorov v šolskem letu 2023/2024. Prijava izključno v elektronski obliki naj obvezno vsebuje:

 • odgovorno osebo prijavitelja na razpis, EMŠO in davčno številko, naslov odgovorne osebe
 • društvo, če se na razpis prijavlja društvo, davčno številko, naslov odgovorne osebe za podpis pogodbe
 • predviden termin,
 • čas v letu, ko se bo prostor uporabljal (od katerega dneva in do kdaj),
 • število udeležencev,
 • za kaj se bodo prostori uporabljali.

Če prijava ne vsebuje vseh zgoraj navedenih postavk, se šteje kot nična. Z izbranimi uporabniki bomo podpisali pogodbo o oddajo prostorov.

Pravilnik o oddaji prostorov OŠ Kamnica je objavljen na oglasni deski pred prostori za športno vzgojo.