Na osnovi 4. člena Pravilnika o oddaji prostorov OŠ Kamnica, ki ga je sprejel Svet OŠ Kamnica na svoji 3. redni seji 18. 6. 2013 in v skladu z navodili ustanovitelja, Mestne občine Maribor, razpisujemo oddajo šolskih prostorov za obdobje med 1. 9. 2020 in 31. 12. 2020. Šola oddaja:

 • klasične učilnice (7,5€ na šolsko uro),
 • specializirane učilnice (11,25€ na šolsko uro),
 • prostor za športno vzgojo (22,5€ na šolsko uro),
 • zunanja športna igrišča (11,25€ na šolsko uro).

V skladu z 9. členom pravilnika, je cena za uporabo telovadnice 15€ na šolsko uro (45 minut) za naslednje uporabnike:

 1. za učence druge osnovne šole pri izvajanju dejavnosti, ki niso del rednega pouka,
 2. humanitarne prireditve,
 3. za športne klube in društva, ki izvajajo letni program športa v mestni občini za redno izvajanje dejavnosti,
 4. javne zavode in društva s področja zdravstva in sociale za redno izvajanje dejavnosti,
 5. javne zavode in društva s področja kulture in mladine za redno izvajanje dejavnosti,
 6. mestne četrti in krajevne skupnosti za izvajanje dejavnosti za občane Mestne občine Maribor.

Navedena cena velja do 31. 12. 2020. Po izteku tega roka bo objavljen nov razpis v skladu s smernicami Mestne občine Maribor in ki jih bomo prejeli do navedenega datuma.

Prostori se oddajajo do zapolnitve mest. Prednost pri dodelitvi bodo imeli:

 1. uporabniki, ki bodo svojo prijavo podali prej,
 2. uporabniki, ki se bodo prijavili za daljši rok uporabe telovadnice,
 3. dosedanji uporabniki, ki imajo poravnane vse obveznosti do šole.

Podpisana pogodba bo veljala za celotno dobo prijave in je ne bo mogoče prekiniti niti odpovedovati terminov. Najemnina se poravnava mesečno vnaprej, ob prvi pogodbi se plača najemnina za naslednja dva meseca. V času državnih praznikov in novoletnih počitnic  (med 23. 12. 2020 in 31. 12. 2020) uporaba ne bo možna in bo to upoštevano že v pogodbi sami. Za te termine se najemnina ne bo upoštevala.

V primeru, da uporabnik ne bo pravočasno poravnal obveznosti in bo telovadnico uporabljal ter v času, ko uporaba telovadnice ne bo možna in ki je naveden v prejšnjem odstavku, znaša cena najema  30€ na šolsko uro.

Telovadnico (garderobe) je potrebno zapustiti najkasneje 30 minut po končani vadbi, v nasprotnem primeru se zaračuna dodatna uporaba prostorov po ceni 30€ za vsak tak primer.

Prijave izključno v elektronski obliki sprejemamo na elektronski naslov o-kamnica.mb@guest.arnes.si z naslovom Prijava na razpis za uporabo šolskih prostorov. Prijava naj obvezno vsebuje:

 • odgovorno osebo prijavitelja na razpis, EMŠO in davčno številko, naslov odgovorne osebe
 • društvo, če se na razpis prijavlja društvo, davčno številko, naslov odgovorne osebe za podpis pogodbe
 • predviden termin,
 • čas v letu, ko se telovadnica najema (od katerega meseca in do kdaj)
 • število udeležencev,
 • za kaj se bodo prostori uporabljali.

Če prijava ne vsebuje vseh zgoraj navedenih postavk, se šteje kot nična. Z izbranimi uporabniki bomo podpisali pogodbo o oddajo prostorov.

Telovadnico in učilnice bo možno uporabljati od 14. septembra 2020 naprej.

Pravilnik o oddaji prostorov OŠ Kamnica je objavljen na oglasni deski pred prostori za športno vzgojo.

 

ključne besede: