Spoštovani starši/skrbniki.

S strani MIZŠ smo pravkar prejeli okrožnico v zvezi z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. 

V nadaljevanju povzemam bistveno glede osnovnih šol:

Vlada RS je dne 11. 11. 2021 sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 177/21 in je začel veljati danes, razen 8. člena, ki opredeljuje samotestiranje učencev in dijakov. Določila tega člena se začnejo uporabljati v sredo, 17. 11. 2021. Povezava do Uradnega lista: https://www.uradnilist.si/_pdf/2021/Ur/u2021177.pdf.

Učenci osnovne šole in dijaki obvezno izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa, pri čemer se samotestiranje opravi trikrat tedensko v vzgojno-izobraževalnem zavodu pod nadzorom osebe, ki jo določi ravnatelj. 

Za učence osnovne šole starši oziroma drugi zakoniti zastopniki oziroma skrbniki podajo predhodno pisno soglasje oziroma nesoglasje k izvajanju testiranja s testi HAG za samotestiranje, najdete ga v prilogi spodaj.

Učencem in dijakom, ki testiranja s testi HAG za samotestiranje ne izvajajo v skladu z odlokom, se začasno prepove zbiranje v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Ti učenci se v skladu s Sklepom o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo (Uradni list RS, št. 138/21) izobražujejo na daljavo.

Učenci, ki izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje, s tem izpolnjujejo tudi pogoj PCT za udeležbo v obšolskih dejavnostih. Učencem, ki izpolnjujejo pogoj prebolevnosti, cepljenja ali testiranja s testom PCR ali testom HAG, ni treba izvajati samotestiranja.

Učencu pripada 15 testov HAG za samotestiranje na mesec, ki jih sam ali njegovi starši ali zakoniti zastopniki pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja. Učenci tujci, ki nimajo kartice zdravstvenega zavarovanja, za pridobitev testov v lekarni predložijo potrdilo o šolanju in osebni dokument.

Samotestiranje s testi HAG za samotestiranje učencev

Testiranje s testi HAG za samotestiranje se izvaja v času, ko poteka vzgojno-izobraževalni program in se izvaja trikrat tedensko.

Samotestiranje učencev s testi HAG za samotestiranje se izvaja skladno s sprejetim Protokolom samotestiranja učencev v osnovnih šolah, ki ga je določilo Ministrstvo za zdravje in ga pošiljamo v prilogi spodaj.

Nad samotestiranjem izvaja nadzor oseba, ki jo določi ravnatelj. Ta oseba tudi preveri rezultate samotestiranja. Za učenca, ki ima pozitivni rezultat, se zagotovi prostor za izolacijo, v nadaljnjem postopku pa šola ravna v skladu z Navodili vzgojno-izobraževalnim zavodom in dijaškim domovom ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu. 

Izjeme pri uporabi zaščitnih mask

Za otroke z oslabljenim imunskim sistemom in nekaterimi drugimi podobnimi boleznimi (npr.: rak, cistična fibroza) NIJZ priporoča uporabo mask po posvetovanju z otrokovim zdravnikom.

Posebna presoja je potrebna pri stanjih, ki lahko ovirajo uporabo maske (npr. motnje v razvoju, zmanjšana zmožnost, druga zdravstvena stanja). Take primere naj obravnava zdravnik, šoli pa predloži ustrezno mnenje.

Informacije NIJZ

 Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) sprotno posodablja informacije in navodila, ki so pomembna za izvajanje ukrepov preprečevanja širjenja virusa SARS-CoV-2. 

Epidemiološka služba NIJZ je 9. novembra 2021 objavila posodobljena Navodila vzgojnoizobraževalnim zavodom in dijaškim domovom ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARSCoV-2 v zavodu za šolsko leto 2021/2022. 

Povezave na uporabne informacije NIJZ:

https://www.nijz.si/vzgojainizobrazevanje;  https://www.nijz.si/sl/samotestiranje#protokolsamotestiranjaucencevvosnovnihsolah%28ministrstvozazdravje%29).

PRILOGE:

Protokol_ucenci_november 17.11

Soglasje-samotestiranje-ucenci

PREDLAGAM, DA VSI TISTI, KI DOSLEJ SAMOTESTIRANJA Z OTROKI ŠE NISTE PREIZKUSILI,  TO STORITE DO TORKA IN DA TAKO UČENCI V SREDO V ŠOLI ŽE  IMAJO IZKUŠNJO S TEM.

V LEKARNI KAMNICA JE TESTOV NA ZALOGI DOVOLJ.