Na osnovi 4. člena Pravilnika o oddaji prostorov OŠ Kamnica, ki ga je sprejel Svet OŠ Kamnica na svoji 3. redni seji 18. 6. 2013, razpisujemo oddajo šolskih prostorov za naslednje šolsko leto.

Šola oddaja:

  • klasične učilnice (7,5€ na šolsko uro),
  • specializirane učilnice (11,25€ na šolsko uro),
  • prostor za športno vzgojo (22,5€ na šolsko uro),
  • zunanja športna igrišča (11,25€ na šolsko uro).

V skladu z 9. členom pravilnika, je cena za uporabo telovadnice za navedene uporabnike v tem členu pravilnika, 15€ na šolsko uro.

Prostori se oddajajo do zapolnitve mest. Prednost pri dodelitvi bodo imeli dosedanji uporabniki, ki imajo poravnane vse obveznosti do šole.

Prijave izključno v elektronski obliki sprejemamo na elektronski naslov o-kamnica.mb@guest.arnes.si z naslovom Prijava na razpis za uporabo šolskih prostorov.

Prijava naj obvezno vsebuje:

  • odgovorno osebo prijavitelja na razpis, EMŠO in davčno številko, naslov odgovorne osebe
  • društvo, če se na razpis prijavlja društvo, davčno številko, naslov odgovorne osebe za podpis pogodbe
  • predviden termin,
  • čas v letu, ko se telovadnica najema (od katerega meseca in do kdaj)
  • število udeležencev,
  • za kaj se bodo prostori uporabljali.

Če prijava ne vsebuje vseh zgoraj navedenih postavk, se šteje kot nična.

Z izbranimi uporabniki bomo podpisali pogodbo o oddajo prostorov. Prostore bo možno uporabljati od 3. septembra 2018 naprej.

Pravilnik o oddaji prostorov OŠ Kamnica je objavljen na oglasni deski pred prostori za športno vzgojo.

 

ključne besede: