Socialno ekonomske stiske

pdfPrijavnica za šolsko prehrano

Subvencionirana prehrana v šolskem letu 2014/15

S 1. 9. 2014 se bo začela uporabljati novela Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki poenostavlja postopek pridobivanja pravice do subvencionirane malice in kosila.

Pred šolskim letom 2014/2015 staršem ne bo treba oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila, saj bo šola upoštevala podatke o pripadajoči subvenciji, ki ga bo dobila od Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

DRUŽINE, KI IMAJO NA DAN 1. 9. 2014 VELJAVNO ODLOČBO O OTROŠKEM DODATKU
Oddajanje vlog za subvencijo malice in kosila ni potrebno, starši na šoli oddate le prijavo na malico in kosilo.

DRUŽINE, KI NA DAN 1. 9. 2014 NIMAJO VELJAVNE ODLOČBE O OTROŠKEM DODATKU
Družine, ki se jim bo odločba o otroškem dodatku iztekla 31. 8. 2014 ali pravice do otroškega dodatka še niso uveljavljale, v avgustu 2014 na pristojnem centru za socialno delo vložijo vlogo za otroški dodatek.
Družine, ki nimajo veljavne odločbe o otroškem dodatku in te pravice ne želijo uveljaviti oz. do otroškega dodatka niso upravičene, lahko za subvencijo za malico in kosilo zaprosijo tako, da na pristojnem centru za socialno delo vložijo posebno vlogo za subvencijo malice in kosila.


Starši na šoli oddate le prijavo na šolsko prehrano. 
Upravičenost do subvencionirane prehrane se bo ugotavljala na podlagi uvrstitve v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku na pristojnem centru za socialno delo. Te podatek bo šola dobila od Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.


SUBVENCIJA ZA MALICO

Do brezplačne malice so upravičeni: 
- učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji,
- učenci, ki so nameščeni v rejniško družino,
- učenci, ki so prosilci za azil.

SUBVENCIJA ZA KOSILO
Do subvencije za kosilo so upravičeni: 
- učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 18% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji,
- učenci, ki so nameščeni v rejniško družino.

V kolikor povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša od  18 % do 36 %, ste upravičeni do subvencije plačila kosila iz sredstev Mestne občine Maribor. Vlogo, kateri priložite fotokopijo odločbe o otroškem dodatku, oddate v šolski svetovalni službi (vlogo dobite v šoli ali na tej povezavi).